Με συνέπεια και Ανεξάρτητο λόγο Κινούμαστε Δυναμικά

Για ένα Απαλλαγμένο απο κομματικές εξαρτήσεις ΟΕΕ

Για την Αναβάθμιση της Οικονομικής Επιστήμης

Για Επαγελματική Αξιοπρέπεια

Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την αρωγή της φορολογικής πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών


183796 ΕΞ 13-12-2023
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Διαρκούς Επιτροπής για την αρωγή της φορολογικής πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

 

Αριθμ. 183796 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β' 7207/21-12-2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α’ 178), όπως αποσαφηνίστηκε με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α’ 220),
β) των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45),
γ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,
δ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),
ε) της περ. ε’ της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143),
στ) των άρθρων 76 και 77 του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184),
ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181),
η) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),
θ) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α’ 130) Μεταβατικές διατάξεις» (Α’ 139),
ι) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

2. α) Την υπό στοιχεία 27871 ΕΞ 2020/6.3.2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Διορισμός της Πηνελόπης Παγώνη του Σωτηρίου σε θέση Υπηρεσιακής Γραμματέως του Υπουργείου Οικονομικών.» (ΥΟΔΔ 185). β) Την υπό στοιχεία 171091 ΕΞ 2023/21.11.2023 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής ‘‘Με εντολή Υπουργού’’ στην Υπηρεσιακή Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών» (Β’ 6807).

3. Το από 9.11.2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ του Ιδιαίτερου Γραφείου του Υφυπουργού Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη.

4. Την υπό στοιχεία 183615 ΕΞ 2023/12.12.2023 εισήγηση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Την ανάγκη σύστασης στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Διαρκούς Επιτροπής Παρατηρητηρίου Φορέων, η οποία, μέσω της συμμετοχής σε αυτή εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων, θα συνδράμει στην επίλυση ζητημάτων που άπτονται της φορολογικής πολιτικής.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
 
Α. Συστήνουμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Διαρκή Επιτροπή για την αρωγή της φορολογικής πολιτικής.

Β. Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιτροπή και ορίζουμε τα μέλη της ως εξής:

1. Γεώργιο Χριστόπουλο του Δημητρίου, φοροτεχνικό-οικονομολόγο, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του τον Ανδρέα Τσουρουφλή του Ιωάννου, Αναπληρωτή Καθηγητή φορολογικού δικαίου της Νομικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α.

2. Αντώνιο Μουζάκη του Ιωάννη, φοροτεχνικό-οικονομολόγο, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Αλεξόπουλο του Αριστείδη, δικηγόρο.

3. Ευάγγελο Αμπελιώτη του Δημητρίου, φοροτεχνικό-οικονομολόγο, με αναπληρώτριά του την Ευαγγελία Αμπελιώτη του Ευαγγέλου, δικηγόρο.

4. Νικόλαο Καβουρίνο του Δημητρίου, φοροτεχνικό-οικονομολόγο, με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Καρούκη του Δημητρίου, λογιστή-φοροτεχνικό.

5. Μιχαήλ Πόλυγγερ του Χριστόφορου, οικονομολόγο-φοροτεχνικό, με αναπληρωτή του τον Χαράλαμπο Τζιρίτα του Γεωργίου, οικονομολόγο-φοροτεχνικό.

6. Κωνσταντίνο Σφακάκη του Εμμανουήλ, Σύμβουλο Διοίκησης του Συλλόγου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) επί φορολογικών θεμάτων, με αναπληρωτή του τον Μιχαήλ Μητσόπουλο του Ευστάθιου, Διευθυντή Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και Ρυθμιστικών Πολιτικών του Σ.Ε.Β.

7. Χριστοφίλη Ζουριδάκη του Θεόδωρου, λογίστρια-φοροτεχνικό της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή της τον Βασίλειο Πλιάτσικα του Κωνσταντίνου, οικονομολόγο-χρηματοοικονομικό σύμβουλο της Ε.Σ.Ε.Ε.

8. Δημήτριο Αναστασόπουλο του Χρήστου, δικηγόρο, μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.), με αναπληρωτή του τον Χρήστο Κρίγκα του Γεωργίου, λογιστή-φοροτεχνικό Α’ τάξης, φορολογικό σύμβουλο του Δ.Σ.Α.

9. Δημήτριο Χριστοφοράκη του Νικολάου, λογιστή-φοροτεχνικό, Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον Θωμά Γρηγορίου του Χρήστου, λογιστή-φοροτεχνικό, Οικονομικό Επόπτη της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.

10. Βασίλειο Καμπάνη του Γεωργίου, λογιστή-φοροτεχνικό-οικονομολόγο, εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη του Νικολάου, λογιστή-φοροτεχνικό, εκπρόσωπο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

11. Δημήτριο Τσαγκάρη του Γεωργίου, οικονομολόγο-λογιστή, φοροτεχνικό Α’ τάξεως του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), με αναπληρωτή του τον Νικόλαο Καραδημήτρη του Αλέξανδρου, λογιστή-φοροτεχνικό.

12. Χρήστο Κουτσούκο του Παναγιώτη, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, αναπληρωτή Προϊστάμενο στο Τμήμα Ε’ Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας της Διεύθυνσης Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

13. Μαριάννα Ηλιοκαύτου του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Α’, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θεοχάρη.

14. Βασίλειο Μπάτρη του Δημητρίου, υπάλληλο του κλάδου ΠΕ Εφοριακών με βαθμό Β’, που υπηρετεί στο Γραφείο του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θεοχάρη.
Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται το υπ’ αρ. 14 μέλος.

Γ. Έργο της Επιτροπής είναι:

1. Η εξασφάλιση της ευρύτερης συμμετοχής των κοινωνικών φορέων (μέσω των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους που θα συμμετέχουν στην Επιτροπή) σε διαβουλεύσεις και στην επεξεργασία νομοσχεδίων φορολογικού ενδιαφέροντος και των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδόμενων αποφάσεων και εγκυκλίων οδηγιών.

2. Η υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για την αναμόρφωση της φορολογικής νομοθεσίας, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνιση με τις δεσμεύσεις της Ελλάδας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών και με το υφιστάμενο γενικότερο πλαίσιο φορολογικής πολιτικής. Οι ως άνω εισηγήσεις θα συνοδεύονται, εφόσον απαιτείται, με εκτίμηση για την προσδοκώμενη ωφέλεια ως προς τα έσοδα, αλλά και ως προς τη δυνατότητα συμμόρφωσης των φορολογουμένων.

3. Η υποβολή προτάσεων για τροποποίηση των υφιστάμενων διατάξεων της φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας, οι οποίες είτε είναι ανενεργές είτε χρήζουν βελτιώσεων και προσαρμογών, ώστε να συνάδουν με τους στόχους των μέτρων που λαμβάνονται κατά την άσκηση της φορολογικής πολιτικής.

4. Η λειτουργική διασύνδεση των φορολογικών νομοθετημάτων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ τους (π.χ. των διατάξεων του Κ.Φ.Ε. με τις διατάξεις του Φ.Π.Α., των Ε.Λ.Π., του Κ.Φ.Δ., του εταιρικού δικαίου κ.λπ.).

5. Η συνεισφορά στη διαδραστική αλληλεπίδραση επί ζητημάτων και ερωτημάτων σχετικά με την εφαρμογή διατάξεων και εγκυκλίων, προκειμένου να διευκολύνονται οι φορολογούμενοι στις δηλωτικές υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα η Επιτροπή θα δέχεται και θα συγκεντρώνει τις προτάσεις, τα προβλήματα της καθημερινότητας και τα ερωτήματα του επιχειρηματικού κόσμου, όπου απαιτείται από κοινού με τον κλάδο των Λογιστών Φοροτεχνικών, ως άμεσος και βασικός συνεργάτης του επιχειρείν και αφού θα τα επεξεργάζεται πρωτογενώς, θα εισηγείται για την επίλυσή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

6. Η επίλυση ερμηνευτικών και άλλων ζητημάτων τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην εύρυθμη λειτουργία των διαφόρων ηλεκτρονικών εφαρμογών με τη βοήθεια λογιστή φοροτεχνικού, αναφορικά με όλες τις δηλωτικές υποχρεώσεις των φορολογουμένων. Ειδικότερα, μέσω της Επιτροπής θα επιτυγχάνεται (κατά θεματική ενότητα) η συνεργασία με τις οργανώσεις των Λογιστών και με Λογιστές Φοροτεχνικούς, οι οποίοι θα ορίζονται από το Ο.Ε.Ε., ώστε να εξασφαλίζεται ο ενδελεχής προληπτικός έλεγχος κάθε νέας σχετικής πλατφόρμας, με σκοπό την αποφυγή δυσλειτουργιών των εφαρμογών ή περιττών και άσκοπων χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών.

Δ. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτής σε περίπτωση κωλύματος των τακτικών μελών και, εξαιρετικά, παρουσία και των τακτικών μελών.

Ε. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε κτήριο όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΣΤ. Στην Πρόεδρο, τα μέλη και τον εκτελούντα χρέη Γραμματέα της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζημίωση.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2023

Με εντολή Υπουργού
Η Υπηρεσιακή Γραμματέας
ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΓΩΝΗ

 


Σχολιάστε εδώ

για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε


x

Τι θέλετε να αναζητήσετε;